Arhivă pentru categoria Acţiuni

Notificare – valori definitive ale punctelor pentru trimestrul I 2019

Către Casa Națională de Asigurări de Sănătate
În atenția Președinte Director General Adriana Cotel

Referitor la valori definitive puncte pentru trimestrul I 2019 – asistență medicală primară

NOTIFICARE

Prin prezenta vă notificăm dezacordul Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie cu privire la modalitatea de calcul de către CNAS a valorilor definitive ale punctelor pentru trimestrul I 2019. Solicităm CNAS să facă în cel mai scurt timp corectura necesară. Chiar dacă în primul trimestru al anului 2019 cabinetele de medicină de familie au semnat act adițional de prelungire la contractul încheiat pentru anul 2018, vă aducem aminte că în acesta scrie că: “(4) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per capita şi per serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare din care se scade suma corespunzătoare lit. a) a alin. (3) se defalcă trimestrial.” Ori, la această dată bugetul pentru Asistența medicală primară este stabilit și aprobat prin Legea bugetului de stat pe 2019 iar acesta este cu 26% mai mare față de anul 2018.

Cu deosebită considerație,
Vicepreşedinte FNPMF
Dr. Marina Pîrcălabu

23/04/2019

Nu există comentarii

Pozitia FNPMF privind proiectul de OUG pentru introducerea coplatii

Către Ministerul Sănătății
În atenția doamnei ministru Sorina Pintea

Referitor la proiectul de act normativ Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Considerăm ca proiectul de act normativ propus pentru modificarea art. 230 din Legea 95/2006 nu reprezintă o prioritate in momentul de față, nu este oportun și va produce dezechilibre și mai grave în sistemul de sănătate, cu efecte previzibil catastrofale asupra sănătății pacienților români.

Organizația Mondială a Sănătății – agenție a Națiunilor Unite – recomandă ca plățile directe făcute de pacienți să nu depășească 15% din cheltuielile pentru sănătate. Oficial în România plățile directe deja erau estimate la 19% în anul 2015. Cel mai probabil procentul a crescut în ultimii ani.

Cheltuielile directe, din buzunar (out of pocket expenses), contribuțiile personale plătite direct de pacient situează deci deja România în zona de risc. România s-a angajat, ca membru al OMS și al ONU să ia măsuri eficiente și imediate pentru a reduce aceste cheltuieli.

Așa cum este arătat și în nota de fundamentare, în prezent “furnizorilor publici și furnizorilor privați le revine obligația expresă de a nu încasa sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din FNUASS şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării serviciilor medical pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens. Pentru nerespectarea acestei obligații, furnizorii sunt sancționați potrivit dispozițiilor legale și contractuale în vigoare. “

Considerăm că toți furnizorii publici și privați, atunci când acceptă de bună voie an de an intrarea în relații contractuale cu casele de asigurări, acceptă și condițiile contractuale, inclusiv tarifele decontate din FNUASS și obligația expresă de a nu încasa sume în plus.

Tarifele decontate din FNUASS de casele de asigurări sunt subevaluate și în cazul cabinetelor de medicina familiei, reprezentând mai puțin de 50% din costul real suportat de cabinetele de medicina familiei. Cu toate acestea, FNPMF nu a solicitat niciodată introducerea coplatii/contribuției personale în medicina de familie! Mai mult decât atât, în anul 2013, când a fost introdusă coplata pentru spitalizarea continuă, FNPMF împreună cu SNMF au prezentat Ministerului Sănătății riscurile introducerii coplatii/contribuției personale la nivelul medicinei de familie și au solicitat ca această modificare să nu fie introdusă pentru medicina de familie. Nici în prezent nu ne dorim introducerea unor contribuții personale plătite direct de pacient pentru serviciile medicale de la nivelul cabinetelor de medicina familiei. Nu ne dorim să ne discriminăm pacienții, să existe bariere financiare în ceea ce privește accesul la serviciile medicale. Pacienții vor evita să se prezinte la medic știind că sunt obligați să plătească o taxă.

Măsura luată în anul 2017 prin Legea-cadru nr. 153/2017 și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017, pentru plata influențelor financiare determinate de creșterile salariale în spitalele publice, direct din bugetul Ministerului Sănătății, prin transfer către bugetul CNAS și apoi către spitalele publice, ar fi trebuit să fie doar o măsură tranzitorie, care să acorde timpul necesar Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate și Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar să calculeze costurile reale ale serviciilor medicale în România și ajustarea tarifelor decontate din FNUASS pentru toți furnizorii, publici sau privați.

Discriminarea creată prin măsura luată în 2017 a afectat grav și cabinetele de medicina familiei, acestea nereușind să acopere creșterile salariale solicitate de asistentele medicale și urmărind cu neputință exodul asistentelor medicale spre sectorul public. Cu toate acestea, cabinetele de medicina familiei și FNPMF nu au reclamat această discriminare la Consiliul Concurenței, nu au acționat Guvernul României în instanță, nu au solicitat contribuții personale pacienților și nici introducerea acestor contribuții personale în Legea 95/2006, ci au solicitat Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor și Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate prin petiții, argumente și calcule sumele necesare pentru a acoperi costurile reale ale acordării serviciilor medicale.

În nota de fundamentare a proiectului de act normativ este precizat că “aceste modificări se impun întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin prezentul act normativ ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor” precum și că “necesitatea aprobării acestui act normativ rezidă și din instituirea unor măsuri care să determine pe principii de echitate activități investiționale ale furnizorilor de servicii medicale, astfel încât acestea să vină în sprijinul serviciilor medicale acordate asiguraților.”

Considerăm că nu prin aceste modificări, nu prin introducerea contribuției personale plătite direct de pacient trebuie să fie susținută funcționarea optimă a întregii activități medicale a furnizorilor privați. De asemenea considerăm că investițiile furnizorilor privați sunt realizate în baza unui plan de afaceri și de management, care nu trebuie să aibă la bază contribuțiile personale plătite direct de pacient.

Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate trebuie să administreze eficient Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate iar Guvernul României trebuie să ia măsurile corecte, bazate pe dovezi, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a asigura accesul cetățenilor la servicii medicale și pentru a respecta dreptul la sănătate garantat de Constituție.

Cabinetele de medicina familiei sunt tot furnizori privați de servicii medicale, dependenți aproape în totalitate de veniturile provenite din serviciile decontate de casele de asigurări, la aceleași tarife subevaluate ca cele ale altor furnizori privați. Cu toate acestea, nu putem fi de acord ca pacienții să fie obligați de Guvernul României să acopere din buzunarul propriu diferențele între costurile reale ale serviciilor medicale și tarifele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, instituția statului care ar trebui să administreze FNUASS, adică banii opriți pentru Sănătate din salariile și veniturile românilor.

Propunem:
În loc de a modifica încă o dată Legea 95/2006 și a fragmenta și mai mult modul în care se face finanțarea serviciilor medicale, considerăm că majorarea tarifelor decontate pentru serviciile medicale pe baza calculării de către CNAS și SNSPMPDS a costurilor reale ale serviciilor medicale din România, pentru toate tipurile de furnizori, ar fi o soluție benefică pentru toate părțile implicate, în mod special pentru pacienți.

Considerăm ca proiectul de act normativ propus pentru modificarea art. 230 din Legea 95/2006 nu reprezintă o prioritate în momentul de față, nu este oportun și va produce dezechilibre și mai grave în sistemul de sănătate, cu efecte catastrofale asupra sănătății pacienților români.

Cu deosebită considerație,
Vicepreşedinte FNPMF
Dr. Marina Pîrcălabu

12.04.2019

Nu există comentarii

Comunicat de presa 12.02.2011

FNPMF Comunicat Presa (PDF 200KB)

Nu există comentarii

Centre de permanenţă

Senat – Centre de permanenta (PDF 1,34MB)

Nu există comentarii

Anunț cotizație 2018 și Adunare Generală 2019

Conform Statutului FNPMF și Hotărârii AG a FNPMF din 6 iulie 2018 (Sibiu) cuantumul cotizației pentru anul 2018 este 1000 lei. Cotizația poate fi achitată până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

Patronatele care doresc să participe la vot în anul 2019 dar și cu candidați la alegerile generale pentru structura de conducere a FNPMF sunt invitate să își achite până la sfârșitul anului 2018 obligațiile statutare față de FNPMF, în oricare din cele două conturi afișate și în pagina Contact:
- RO93 BREL 0002 0018 6768 0100, LIBRA Bank
- RO34 RNCB 0067 1108 6578 0001, BCR

Consiliul Director FNPMF propune organizarea alegerilor în prima jumătate a anului 2019.

Adunarea Generală FNPMF în care se va stabili Comisia Electorală și data alegerilor va avea loc în luna ianuarie sau februarie 2019. Convocatorul AG va fi disponibil în săptămânile următoare.

Conform statutului FNPMF, Consiliul Director invită patronatele membre ca în luna ianuarie 2019 să comunice, pe adresa de e-mail oficială a FNPMF – [email protected] – sau prin fax 0374 091 757 următoarele informații:
- numărul de membri cotizanți pe care fiecare patronat îl avea la data de 31 decembrie 2018, pentru a fi stabilit numărul de voturi pe care fiecare patronat membru le are în Adunarea Generală în anul 2019
- numele și datele de contact ale persoanelor din cadrul patronatului membru care asigură comunicarea cu conducerea FNPMF și celelalte patronate membre pe noua listă de discuții a membrilor, care va fi creată în luna ianuarie 2019.

Consiliul Director FNPMF

Nu există comentarii

Legea 95

Senat – Legea 95 (PDF 1,45MB)

Nu există comentarii

Proces-verbal 25.02.2011 întâlnirea FNPMF şi SNMF cu CNAS

Proces-verbal 25.02.2011 întâlnirea FNPMF şi SNMF cu CNAS (PDF)

Nu există comentarii

Adresa MS şi CNAS privind modificarea Legii privind Permanenţa

Observaţii proiect permanenţă (PDF)

Nu există comentarii

Adresa MS privind Ordonanţa nr. 18 din 29/08/2009 – organizarea rezidenţiatului

Adresa MS privind Ordonanţa nr. 18 din 29/08/2009 – organizarea rezidenţiatului (PDF)

Nu există comentarii

Modificarea criteriilor pentru sporurile din mediul rural

Comunicat de presa: Modificarea criteriilor pentru sporurile din mediul rural (PDF)Observatii proiect: Modificare ordin 163 / 2008 (PDF)

Nu există comentarii

Comunicat de presa 16.10.2010

Comunicat de presa: Contract cadru 2011 (PDF)

Nu există comentarii

Proces verbal întâlnire CMR, FNPMF, SNMF cu CNAS 13.10.2010 privind Co-Ca 2010

Proces verbal întâlnire CMR, FNPMF, SNMF cu CNAS 13.10.2010 privind Co-Ca 2010 (PDF)

Nu există comentarii

Cerinte esenţiale ale FNPMF şi SNMF privind Contractul – Cadru pe 2011

Cerinte esenţiale ale FNPMF şi SNMF privind Contractul – Cadru pe 2011 (PDF)

Nu există comentarii

Proces verbal consultare norme 15.06.2010

Proces verbal consultare norme 15.06.2010 (PDF 801KB)

Nu există comentarii

Comunicat 12.06.2010

Comunicat.In ziua de 12 iunie 2010 a avut loc Adunarea Generala extraordinara a Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie pentru alegerea noii echipe de conducere la nivel national.In urma votului delegatilor patronatelor judetene membre in federatie a fost aleasa, in unanimitate de voturi,  urmatoarea echipa de conducere:Presedinte – Dr. Doina Ileana Mihaila, presedinte Patronatul National al Medicilor de FamilieVicepresedinti :-         Dr. Rozalia Niculescu – presedinte PMF Salaj-         Dr. Adrian Darabantiu – presedinte PMF Arad-         Dr. Adrian Nicolae Grom – vicepresedinte PMF VasluiMembri in Consiliul Director:-         Dr. Mirela Profir – presedinte PMF Dolj-         Dr. Angela Mazdrag – presedinte PMF Buzau-         Dr. Elisabeta Spataru – presedinte PMF Timis-         Dr. Marina Pircalabu – PMF Bucuresti-         Dr. Grig Hanta – presedinte PMF VranceaNoua echipa de conducere isi propune crearea unor legaturi mai strinse cu patronatele judetene, promovarea lucrului in echipa, infiintarea de departamente si cresterea gradului de organizare si comunicare.In ceea ce priveste obiectivele pe termen scurt acestea se refera in primul rind la situatia creata de CNAS si MS, prin evitarea dialogului si negocierii cu FNPMF si SNMF. Astfel Federatia doreste ca negocierea sa devina prima etapa in dezvoltarea unui parteneriat real cu autoritatile, interesul comun fiind binele pacientului si eficientizarea sistemului. Federatia, impreuna cu SNMF, va veni cu propria viziune asupra contractului cadru pe 2011 si cu un program strategic pe mai multi ani, proiect ce va aduce o strategie unitara si o coerenta crescuta sistemului de sanatate dar si o mai mare stabilitate in profesia si veniturile medicilor de familie.

Nu există comentarii

Protocol şi proces verbal norme cu CNAS şi MS 08.04.2010

Protocol şi proces verbal norme cu CNAS şi MS 08.04.2010 (PDF 769KB)

Nu există comentarii

Notificare MS, CNAS, CMR 16.03.2010

Notificare MS, CNAS, CMR 16.03.2010

Nu există comentarii

Notificare MS, CNAS, CMR 16.03.2010

Notificare MS, CNAS, CMR 16.03.2010 (PDF 671KB)

Nu există comentarii

Cerinţe de modificare proiect Contract Cadru 07.02.2010

Cerinţe de modificare proiect Contract Cadru 2010 (PDF 158KB)

Nu există comentarii

Sesizare probleme SIUI către Ministerul Sănătăţii 06.02.2010

Sesizare probleme SIUI către Ministerul Sănătăţii 06.02.2010 (PDF 203KB)

Nu există comentarii

Propuneri modificare legea 95 18.01.2010

Propuneri modificare legea 95 18.01.2010 (PDF 48KB)

Nu există comentarii

Sesizare probleme SIUI către CNAS 03.11.2009

Sesizare probleme SIUI către CNAS 03.11.2009 (PDF 118KB)

Nu există comentarii

Notificare CNAS întârziere plată 28.07.2009

Notificare CNAS privind întârzierile la plata medicilor de familie în luna 06-2009.Descarcă notificarea în format pdf.

Nu există comentarii