STATUTUL

FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE

(F.N.P.M.F.)

Subscrişii:

1). PATRONATUL NAŢIONAL AL MEDICILOR DE FAMILIE cu sediul în Bucuresti, str. George Enescu nr.27-29, sector 1, înfiinţat prin încheierea pronunţată de Judecătoria sectorului 1 în dosar nr. 32/PJ/2001, având codul fiscal 13739057, reprezentată prin preşedintele patronatului dna  Doina-Ileana Mihăilă, domiciliata în Bucureşti, str. Maior Alexandru Câmpeanu nr.66, bl.37, sc.A, et.3, ap.15, sector 1, posesoare C.I. seria RD nr. 380246, eliberată de sectia 4 Poliţie la data de 20 mai 2004, CNP 2590722400077 .

2). PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE DIN BUCUREŞTI ŞI JUDEŢUL ILFOV cu sediul în Bucuresti, str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1, înfiinţat prin încheierea pronunţată de Judecătoria 1 în dosar nr. 979/PJ/2009, având codul fiscal 25160279, reprezentată prin preşedintele patronatului dl.Victor Daniel Ionescu, domiciliat în Bucuresti, Aleea Valea lui Mihai nr. 2, bl. D2, sc. 2, et. 2, ap. 16, sector 6, posesor CI seria RX nr. 196115 eliberat de sectia 22 Poliţie la data de 16.07.2003, CNP 1620227400010,

denumiţi în continuare membri, am convenit să ne asociem şi să constituim federaţia patronală denumită FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE – F.N.P.M.F., denumire rezervată la Ministerul Justiţiei conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 71234 din 23 martie 2009, în condiţiile prevăzute de Legea Patronatelor nr. 356/2001 şi în conformitate cu legislaţia în vigoare .

Scopul FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE este reprezentarea, susţinerea şi aprobarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridica, sediul, durata si structurile federaţiei

Art. l. Denumirea federaţiei este: FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE – FNPMF.

Art. 2. FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE este o federaţie patronală care reuneşte organizaţii patronale ale medicilor de familie. Federaţia are caracter non-profit, apolitic si neguvernamental.

Art. 3. FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE are sediul la adresa Palatului UGIR – 1903 din  Bucureşti, str. George Enescu nr. 27-29, camera nr. 13, etaj 4, sector 1.

Art. 4. Durata FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE este nelimitată.

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

Art. 5. Scopul FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE este reprezentarea, susţinerea şi aprobarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice.

Art. 6. Pentru îndeplinirea scopului său, FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE are următorul obiect de activitate:

a) reprezentă, promovează, susţine şi apără interesele membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice sau fizice;

b) activează pentru deplina libertate de acţiune a membrilor săi în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora;

c) promovează concurenţa loială în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii săi;

d) asigură membrilor săi informaţii, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate;

e) facilitează crearea relaţiilor între membrii săi, precum şi cu alte organizaţii, în scopul realizării intereselor lor şi al promovării progresului managerial;

f)  propune autorităţilor publice competente şi susţine acte normative şi măsuri tehnice sau administrative în interesul membrilor săi;

g) acţionează pentru obţinerea de facilităţi şi susţine direct interesele membrilor săi;

h)  organizează acţiuni promotionale, editează ziare, reviste, buletine informative şi cooperează cu mass-media pentru susţinerea intereselor membrilor săi;

i) colaborează cu organizaţiile patronale similare din ţară şi străinătate pentru realizarea scopului său;

j) promovează solidaritatea patronală şi contribuie la dezvoltarea sistemului sanitar românesc;

k) acţionează pentru intarirea potenţialului pietii naţionale;

1) organizează cursuri de perfecţionare de specialitate;

m) organizează conferinţe, congrese;

n) accesează diverse fonduri europene .

CAPITOLUL III

Membrii

Art. 7. Membrii FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE sunt organizaţii patronale ale medicilor de familie.

Art. 8. Cererile de aderare se vor adresa Consiliului Director al FEDERAŢIEI care le va aproba sau respinge, comunicând decizia sa solicitantului, în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Art. 9. În cererea de aderare se va indica: denumirea, sediul, reprezentantul legal, obiect de activitate, numărul de membri sau salariaţi cu menţiunea că a luat cunoştinţă de Statutul FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE.

Art. 10. Membrii FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE vor achita taxa de înscriere în termen de 10 zile de la data comunicării aprobării cererii lor de aderare.

Art. 11. Membrii FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE care îşi pierd această calitate nu pot formula pretenţii asupra patrimoniului federaţiei patronale.

CAPITOLUL IV

Drepturile si obligaţiile membrilor

Art. 12.   Membrii FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE au următoarele drepturi :

a) iau parte la adunările generale, consfătuirile, conferinţele şi acţiunile promoţionale ale federaţiei patronale;

b) au acces la banca de date şi la întregul sistem de servicii, avantaje si facilităţi asigurate de către federaţia patronală;

c) pot folosi serviciile departamentelor de specialitate ale federaţiei patronale, pentru apărarea intereselor lor;

d) primesc sprijin şi consultanţă de specialitate în fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea afacerilor;

e) pot fi aleşi în organele de conducere ale federaţiei patronale;

f) vor fi apăraţi împotriva abuzurilor administrative şi sindicale;

g) pot  primi   publicaţiile   federaţiei  patronale şi pot publica în acestea articole, comunicări şi reclame în condiţiile stabilite de editor;

h) pot beneficia de consultanţă, asistenţă şi facilităţi potrivit prezentului  Statut şi actelor normative în vigoare.

Art. 13. (1) Membrii FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE au următoarele obligaţii:

a) să respecte Statutul şi Regulamentele FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE;

b) să contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului şi obiectului de activitate al federaţiei patronale;

c) să respecte hotărârile adoptate de către organele de conducere ale federaţiei patronale şi să susţină acţiunile acesteia;

d) să plătească la timp şi integral cotizaţia; membrii FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATE-LOR MEDICILOR DE FAMILIE plătesc cotizaţia anual până la 31 martie al anului în curs;

e) cotizaţia şi taxa de înscriere a membrilor este stabilită anual de Consiliul Director.

CAPITOLUL V

Pierderea calităţii de membru

Art. 14. Calitatea de membru al FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE încetează în următoarele cazuri:

a) la cerere;

b) dacă nu a plătit cotizaţia pentru anul în curs până la data de 30 septembrie;

c) dacă a pierdut calitatea pe baza căreia s-a înscris în federaţie;

d) dacă în mod vădit încalcă Statutul şi acţionează contra intereselor FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE.

Art. 15. Consiliului Director suspendă calitatea de membru în situaţiile prevăzute la art. 14, iar decizia este validată de prima Adunare Generală prin majoritate simplă.

CAPITOLUL VI

Patrimoniul, cotizaţiile, veniturile si alte surse de finanţare

Art. 16. Patrimoniul iniţial subscris al  FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE este de 1.000 lei, acesta putând fi majorat ulterior prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 17. Patrimoniul FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE poate fi folosit numai în interesul acesteia şi potrivit scopului pentru care a fost înfiinţat.

Art. 18. Membrii fedratiei patronale au obligaţia să plătească cotizaţia statutară, cuantumul

acesteia fiind stabilit prin hotărârea Consiliului Director.

Art. 19.   Veniturile şi sursele de finanţare ale FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE se compun din :

a) cotizaţiile membrilor;

b) taxele de înscriere ale membrilor;

c) dobânzi bancare;

d) sponsorizări şi donaţii;

e) taxe de participare la acţiunile promoţionale, cursuri, conferinţe, congrese;

f) venituri din activităţi economice la care federaţia patronală este asociată;

g) diverse venituri extraordinare.

CAPITOLUL VII

Structura si organele de conducere

Art. 20.   Structura şi organele de conducere ale FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE sunt următoarele:

a) Adunarea Generală

b) Consiliul Director

c) Preşedintele

d) Vicepreşedinţii

e) Cenzorul

A. Adunarea Generală

Art. 21. Adunarea Generală este organul de conducere şi se compune din totalitatea reprezentanţilor patronatelor membre ale FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE.

Art. 22. Adunările Generale sunt Ordinare, Extraordinare şi de Alegeri.

Art. 23. Adunarea Generala Ordinară se convoacă şi se întruneşte anual.

Art. 24. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă la propunerea Consiliului Director, la cea a Preşedintelui sau la propunerea scrisă a cel puţin 2/3 a membrilor cu cotizaţia plătită la zi. În ultimul caz, Preşedintele este obligat să convoace Adunarea Generală Extraordinară în termen de 15 de zile calendaristice de la data înregistrării scrise.

Art. 25. Adunarea Generală de Alegeri se convoacă şi se întruneşte la un interval de patru ani.

Primul mandat al organelor de conducere ale FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE se dobândeşte la data constituirii acesteia, potrivit Actului constitutiv al federaţiei.

Art. 26. Data, ora, locul şi ordinea de zi ale Adunării Generale se vor comunica în scris membrilor cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat.

Art. 27. În Adunările Generale se vor discuta problemele puse pe ordinea de zi.

Art. 28.  Adunările  Generale  sunt  prezidate de Preşedinte,  iar în  lipsa  acestuia  de vicepreşe- dintele desemnat de către preşedinte.

Art. 29. (1) Adunarea Generală este legal constituita în prezenta majorităţii simple a membrilor cu drept de vot ai FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE .

(2) În cazul în care la data fixată nu se întruneşte numărul necesar de membri, Adunarea Generală se va ţine dupa 7 zile, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc cu aceeaşi ordine de zi, fără altă convocare şi va fi legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 30. (1) Hotărârile Adunării Generale, în afară de cele referitoare la modificarea Statutului şi dizolvarea federaţiei patronale, se iau cu majoritate simplă a voturilor membrilor prezenţi.

(2) Hotărârile Adunării Generale referitoare la modificarea Statutului şi la dizolvarea FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE se iau cu votul a trei pătrimi din numărul membrilor prezenţi.

Art. 31. (1) La Adunările Generale participă preşedintele fiecărui patronat-membru şi câte un delegat cu drept de vot pentru fiecare 100 de unităţi medicale înscrise în fiecare patronat. Numărul de delegaţi se obţine prin rotunjire aritmetică.

(2) În cazul patronatelor care au în componenţă filiale judeţene, la Adunările Generale participă preşedintele patronatului precum şi preşedinţii filialelor judeţene cu drept de vot.

(3) Dreptul de vot nu poate fi exprimat decât dacă patronatul-membru are cotizaţia plătită la zi.

(4) Membrii pot fi reprezentaţi la Adunarea Generală prin delegaţie specială dată unui alt membru. Un membru poate prezenta maxim cinci delegaţii speciale.

(5) Cheltuielile cu deplasarea si diurna reprezentantilor in Adunarea Generală vor fi suportate de catre patronatele ai căror reprezentanti sunt.

Art. 32. Atribuţiile Adunării Generale Ordinare sunt:

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale federaţiei patronale;

b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil;

c) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al federaţiei patronale;

d) aprobă alegerea şi revocarea cenzorului sau după caz, a membrilor Comisiei de Cenzori:

e) orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 33. Atribuţiile Adunării Generale Extraordinare sunt :

a) aprobă modificarea Statutului,

b) decide asupra dizolvării federaţiei patronale.
Art. 34. Atribuţia Adunării Generale de Alegeri este de a aproba alegerea membrilor Consiliului Director, a Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor.

Art. 35. (1) Membrii FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE, cu o vechime de cel puţin doi ani în cadrul federaţiei patronale, care s-au implicat efectiv în dezvoltarea şi întărirea activităţii patronale, pot candida pentru oricare din funcţiile de Preşedinte sau Vicepreşedinte. (2) (2) Sunt incompatibili cu funcţia de preşedinte, vicepresedinţi şi membri ai Consiliului Director în cadrul FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE acei membri care au funcţii de conducere (preşedinte, vicepreşedinti, membri în colegiu/consiliu director, membri în biroul executiv, secretar) în organizaţiile/organismele profesionale de la nivel central, precum şi cei cu funcţii de conducere în aparatul central de stat.

Art. 36. În timpul mandatului, când funcţia de Preşedinte rămâne vacantă, prerogativele acestuia sunt preluate de către un preşedinte interimar ales din rândul membrilor Consiliului Director până la prima Adunare Generală de Alegeri.

B. Consiliul Director

Art. 37. Consiliul Director este organul de conducere al FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE între Adunările Generale.

Art. 38. Membrii Consiliului Director sunt: Preşedintele, Vicepreşedinţii şi cinci membri simpli; Consiliul Director are un mandat de 4 ani.

Art. 39. Consiliul Director se va convoca ori de cate ori este necesar, de către Preşedinte, care va

prezida şedinţele acestuia. Hotărârile Consiliului Director se iau cu o majoritate simplă de voturi şi vor fi obligatorii pentru toţi membrii federaţiei.

Art. 40. Atribuţiile Consiliului Director sunt:

a) stabileşte programul de acţiuni, măsuri tehnico-administrative şi priorităţi impuse de aplicarea strategiei adoptate prin hotărârile Adunării Generale;

b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor federaţiei patronale;

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale federaţiei patronale;

d) încheie acte juridice în numele şi pe seama federaţiei patronale sau deleagă aceste competenţe unui membru al Consiliului Director;

e) înfiinţează departamente de specialitate şi stabileşte atribuţiile acestora;
f) hotărăşte schimbarea sediului federaţiei patronale;

g) stabileşte cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei;

h) hotărăşte în toate chestiunile care nu sunt rezervate Adunării Generale;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut, în lege sau stabilite de Adunarea Generală;

j) desemnează echipa de negociatori pentru reprezentare în relaţiile cu terţii.

C. Preşedintele

Art. 41. Preşedintele este ales de către Adunarea Generală de Alegeri dintre membrii cu o vechime de cel puţin doi ani în cadrul federaţiei patronale, care s-a implicat efectiv în dezvoltarea şi întărirea activităţii patronale.

Art. 42. Atribuţiile Preşedintelui sunt:

a) convoacă şi prezidează  Adunările Generale şi şedinţele Consiliului Director şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor acestora;

b) reprezintă   federaţia în faţa autorităţilor publice, a justiţiei, a sindicatelor, a persoanelor fizice şi juridice, române şi străine;

c) reprezintă federaţia patronală în relaţiile cu terţii stabilind acorduri, protocoale şi convenţii cu aceştia;

e) are orice alte atribuţii date prin Statut şi lege, precum şi cele delegate prin hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

f) angajează personal de specialitate, tehnic şi administrativ şi/sau contractează servicii plătite, urmare a hotărârilor Consiliului Director.

g) păstrează şi foloseşte ştampila FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE şi are drept de semnătură în bancă.

Art. 43. Preşedintele poate delega una sau mai multe dintre atribuţiile sale unui alt membru al federaţiei patronale, prin împuternicire de reprezentare.

D.  Vicepreşedinţii

Art. 46. Vicepreşedinţii sunt aleşi potrivit art. 35 din prezentul Statut şi au atribuţiile acordate prin Statut.

Art. 47. Federaţia va avea un număr de trei vicepreşedinti.

E. Cenzorul

Art. 48. Controlul financiar intern al federaţiei patronale este asigurat de un cenzor, ales potrivit prezentului Statut.

Art. 49. Daca numărul de membri va depăşi 100, controlul financiar intern al FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE va fi exercitat de către o comisie de cenzori, alcătuită dintr-un număr impar de membri.

Art. 50. Atribuţiile cenzorilor sunt:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul federaţiei patronale;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, însă fără drept de vot;

d) prezintă Adunării Generale un raport pentru descărcarea Consiliului Director.

CAPITOLUL VIII

Dizolvarea si lichidarea federaţiei patronale

Art. 49. FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale

Art. 50. În termen de 15 zile de la dizolvare, Preşedintele federaţiei patronale sau lichidatorii federaţiei patronale, sunt obligaţi să solicite instanţei de judecată competente să facă menţiunea dizolvării.

CAPITOLUL IX

Răspunderi

Art. 51. Membrii Consiliului Director, personalul de execuţie si cenzorii răspund, potrivit legii, material şi penal pentru prejudiciile aduse intereselor federaţiei patronale, vinovăţia lor trebuind a fi constatată de către instanţele judecătoreşti competente, prin hotărâre irevocabilă.

Art. 52. Membrilor organelor de conducere alese ale federaţiei patronale li se asigură protecţia legii împotriva oricăror forme de discriminare, condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor, sub sancţiunea pedepselor prevăzute de lege.

Art. 53. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

Art. 54. Prezentul Statut se completează cu dispoziţiile legale in materie.

Prezentul   statut   a   fost   adoptate   în   unanimitate   de   către   membrii   fondatori   ai FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE FAMILIE

1. Patronatul National al Medicilor de Familie – P.N.M.F. prin imputernicit Mihaila Doina-Ileana

2. Patronatul Medicilor de Familie din Bucuresti si judetutul Ilfov- P.M.F.B. prin imputernicit Victor Daniel Ionescu