Loading....

Observațiile FNPMF pentru Ghidul beneficiarului – investiția I1.1 PNRR

Având în vedere afișarea în consultare publică a Ghidului beneficiarului pentru selectarea listei predefinită a celor 2250 de cabinete de medici de familie din regiuni sau zone marginalizate și a 750 de cabinete de medici de familie printrun apel necompetitiv, cod apel: MS-0001, PNRR, Componenta 12, Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, Federația Național- a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis Ministerului Sănătății următoarele observații:

2.4 Componentele unui proiect – Se pot finanța proiecte care conțin doar componenta de renovări de spațiu, componenta de echipamente sau ambele componente.

Alte proiecte cu finanțare europeană conțin în mod obligatoriu și achiziție de echipamente, nu exclusiv renovări de spațiu. Vă rugăm să confirmați că nu este o eroare de redactare a ghidului și vor fi acceptate și proiecte care conțin exclusiv componenta de renovare.

2.4. Componentele unui proiect

„Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.260 lei echivalentul a 45.150 euro;

Vă rugăm precizați:

  1. Cum poate medicul de familie să se asigure că nu depășește suma de 45.150 Euro având în vedere că în Anexa 2 – Lista echipamentelor nu sunt precizate prețuri, nici măcar sume orientative.
  2. Dacă suma totală necesară pentru achiziția listei de echipamente pentru cele 2250 de cabinete va fi mai mică decât suma totală alocată, ce se va întâmpla cu suma neutilizată? Propunem creșterea numărului de cabinete beneficiare (având în vedere că în PNRR sunt prevăzute cel puțin 3000 de cabinete), transferul sumei către componenta renovare sau transferul sumei către apelul 5.2. I.1.1.b – Apel necompetitiv.

3.2. Perioada de implementare

Termenul limită până la care se pot implementa proiectele este: 15 iunie 2023.

3.3.2. „Componenta Renovare”

Cheltuielile eligibile trebuie să fie efectuate în perioada de eligibilitate, respectiv între data la care aplicantul/beneficiarul semnează contractul de finanțare și 15 mai 2023.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

-să fie efectuată și plătită de la data la care solicitantul depune oferta pentru finanțare la ME și nu mai târziu de 30 iunie 2023;

4.3. Termene

Data limită de implementare a proiectelor: 30 iunie 2023.

Vă rugăm să corelați termenele menționate în ghid.

3.3. Cheltuieli eligibile

3.3.1. „Componenta echipamente”

Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa 2 – Listă echipamente/dotări pentru cabinete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat.

Notă: în cadrul acestei componente, beneficiarul nu va primi o alocare financiară sub formă de grant de investiții ci echipamentele/dotările fizice ca urmare a achiziției centralizată realizată de Ministerul Sănătății și livrate în conformitate cu solicitarea beneficiarului.

Vă rugăm să precizați:

  1. Când va fi disponibilă forma finală a Anexei 2 – Listă echipamente/dotări, care va conține și caracteristicile echipamentelor, având în vedere diversitatea importantă a produselor existente pe piața de profil și diferențele de calitate? Medicii de familie trebuie să știe ce pot alege sau să poată preciza în cerere caracteristicile dorite pentru echipamente, în funcție de nevoile locale și/sau regionale, precum și să aibă la dispoziție informațiile privind perioada de garanție extinsă, mentenanță, disponibilitatea consumabilelor pentru minimum 3 ani de la momentul livrării. Numeroase firme existente pe piața românească oferă produse din afara spațiului european pentru care nu asigură mentenanță și consumabile.
  2. Cine va asigura și achita livrarea echipamentelor la cabinetul medical? Având în vedere dimensiunile și condițiile speciale de transport pentru unele echipamente fragile (ecograf cu 3 sonde, frigider vaccin, mobilier, scaun recoltare), nu este oportună preluarea de către medicul de familie a echipamentelor de la spațiile de depozitare ale Direcțiilor de Sănătate Publică, dacă furnizorii de echipamente livrează doar până la DSP echipamentele conform contractului de achiziție centralizată realizată de Ministerul Sănătății, așa cum s-a întâmplat cu echipamentele IT achiziționate de Ministerul Sănătății în anul 2008.
  3. Caietul de sarcini pentru achiziția centralizată trebuie să conțină pentru echipamente medicale și obligația furnizorului de echipamente să asigure punerea în funcțiune la sediul cabinetului, instruirea personalului medical, asigurarea mentenanței și a consumabilelor pentru o perioadă minimă de 3 ani, garanție extinsă, disponibilitatea manualului de utilizare în limba română. Nimeni nu își mai dorește achiziții de echipamente care să nu poată fi folosite din motive care nu depind de personalul medical.
  4. Cum va fi realizat transferul de gestiune/proprietate pentru echipamente între Ministerul Sănătății ca unitate care realizează achiziția și cabinetul medical ca beneficiar final al achiziției, având în vedere problemele cunoscute existente cu echipamentele IT aflate în comodat de 14 ani și încă pe inventarul Direcțiilor de Sănătate Publică. Propunem ca echipamentele să fie transferate în proprietatea cabinetelor medicale.

4.1. Dosarul de finanțare

Dosarele de finanțare în cadrul acestei Investiții se încarcă pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

Precizăm că platforma funcționează, permite deja crearea conturilor și completarea datelor persoanelor fizice, înregistrarea certificatului digital, dar apare o eroare la verificarea CUI când se încearcă înregistrarea unei persoane juridice. Propunem existența unui număr de call-center și unei adrese de e-mail pentru problemele tehnice ale platformei. De asemenea, precizăm că pentru Ministerul Sănătății nu există o adresă de contact în rubrica Contact a platformei.

4.1. Dosarul de finanțare

Notă: beneficiarii preselectați în cadrul I.1.1.a au termen 30 de zile de la primirea înștiințării pentru a încărca Dosarul de finanțare pe platformă, astfel vor fi înștiințați următorii beneficiari de pe lista de rezervă.

Dosarul de finanțare include următoarele documente (semnate digital):

Devizul de lucrări și oferta aferentă acestuia care a stat la baza fundamentării bugetului.

Având în vedere lansarea apelului în luna iulie, criteriul “primul venit, primul servit” pentru apelul necompetitiv, și solicitarea devizului de lucrări pentru componenta renovare, propunem extinderea termenelor la 60 de zile pentru ca perioada concediilor de odihnă din sectorul de construcții să nu afecteze posibilitatea cabinetelor medicale de a obține devizul de lucrări și oferta aferentă acestuia.

5.2. I.1.1.b – Apel necompetitiv

5.2.2. Evaluarea

5.2.3. Selecția beneficiarilor

Vă rugăm să precizați:

  1. Având în vedere criteriul „primul venit, primul servit”, existența grilei de evaluare/verificare și existența unei Comisii de selecție, apelul este de tip competitiv sau necompetitiv?
  2. Pentru asigurarea transparenței, din Comisia de selecție vor face parte și reprezentanți ai Colegiului Medicilor din România?

Ghidul Beneficiarului pentru investiția C12-I1.1 din PNRR în consultare publică

Ministerul Sănătății a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru investiția în cabinetele de medicina familiei, finanțată prin fonduri europene nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Rata de finanțare este de 100% – nu este necesară contribuție proprie din partea aplicantului. Investiția în reabilitare și modernizare poate fi de până la 15.000 Euro, iar cea pentru dotare de până la 45.150 Euro.

Investițiile vor face posibilă reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de medici de familie cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz).

Dotarea va cuprinde (fără a fi considerată lista exhaustivă): aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

Ghidul și documentele suport sunt în consultare publică și toate persoanele și instituțiile interesate pot trimite propuneri și observații până marți, 14 iunie 2022, ora 17:00, pe adresa pnrr@ms.ro

Vă invităm să citiți cu atenție în special Ghidul beneficiarului și Anexa 2 – echipamente și să trimiteți propunerile și observațiile dvs. către Ministerul Sănătății, astfel încât varianta finală de ghid și lista de echipamente să fie în acord cu nevoile cabinetelor de medicina familiei.

Apelul va fi lansat, conform informațiilor din ghid, în luna iulie 2022.

Documentele aflate în consultare publică sunt disponibile pe siteul MS în secțiunea Noutăți – https://www.ms.ro/noutati/#1187c35cum

Întâlnire între Ministerul Sănătății și organizațiile medicilor de familie pe tema PNRR

Președintele FNPMF, dr. Raluca Zoițanu, a participat astăzi alături de reprezentanții altor organizații ale medicilor de familie la o videoconferință organizată de Ministerul Sănătăţii având ca temă Planul Național de Redresare și ReziliențăComponenta C12 – Investiția I1 Dezvoltarea infrastructurii prespitalicești – subinvestiția I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară.

Reprezentantul Ministerului Sănătății, domnul Bogdan Sticlosu, consilier în cabinetul domnului secretar de stat Andrei Baciu, a prezentat principalele direcții de investiții pentru cele peste 3000 de cabinete de medicina familiei. Unitățile sanitare vor putea fi renovate și/sau dotate cu echipamente medicale prin fonduri din PNRR în perioada următoare, termenul de finalizare al investiției fiind luna iunie 2023. Prioritate vor avea cabinetele din mediul rural și zonele defavorizate, precum și asocierile de cabinete. Criteriile de selecție urmează să fie stabilite în săptămânile următoare împreună cu Comisia Europeană, iar apelurile pentru proiecte sunt planificate pentru lansare până la finalul lunii iunie 2022.

FNPMF și-a exprimat încă o dată susținerea pentru Ministerul Sănătății în implementarea PNRR, punând la dispoziția echipei PNRR din cadrul ministerului toate informațiile și datele pe care FNPMF le deține despre infrastructura cabinetelor, situația juridică a spațiilor cabinetelor, exemple de bună practică din alte proiecte de renovare și dotare a cabinetelor de medicina familiei, dar și nevoile percepute de medicii de familie pentru renovarea și dotarea cabinetelor, așa cum au fost exprimate în chestionarele realizate în ultimii ani de FNPMF.

La videoconferință au participat și reprezentanți ai Institutului Național de Sănătate Publică (doamna dr. Carmen Ungurean) și ai Administrației Prezidențiale (doamna dr. Loreta Păun).

Apreciem dialogul continuu pe tema PNRR al MinisteruluI Sănătății cu Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie. Avem convingerea că subinvestiția I 1.1. va fi un succes, deoarece medicii de familie au fost consultați încă din primele etape ale elaborării planului, iar colaborarea continuă și în faza de implementare a PNRR, în care ne aflăm în prezent. Pacienții români merită și vor avea acces până la mijlocul anului viitor în peste 3000 de cabinete de medicina familiei modernizate, renovate și dotate la standarde europene. Sperăm ca aceste investiții în medicina familiei să fie doar începutul și să atragă tinerii medici către specialitatea cea mai frumoasă și complexă dintre toate specialitățile medicale.

dr. Raluca Zoițanu, președinte FNPMF

#PNRR

#RESPECTpentruMedicinadeFamilie

#GRIJĂpentruPacienti

Propunere de sprijin pentru implementarea PNRR

FNPMF a transmis ministrului Sănătății o propunere pentru organizarea unei întâlniri de lucru pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență – componenta 12 Sănătate, în vederea sprijinirii reprezentanților Ministerului Sănătății pentru implementarea PNRR.

Detalii despre PNRR și demersurile FNPMF până în prezent sunt disponibile la adresa: http://www.fnpmf.ro/finantare-europeana-pentru-investitii-in-3000-de-cabinete-de-medicina-familiei-prin-programul-national-de-redresare-si-rezilienta/

Adresa transmisă Ministerului Sănătății astăzi:

Stimate domnule ministru,

Vă propunem organizarea unei întâlniri de lucru între reprezentanții Ministerului Sănătății și reprezentanții Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, având ca temă componenta 12 Sănătate din PNRR, I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară dotate sau renovate, acordând prioritate cabinetelor situate în regiuni și localități marginalizate, având în vedere termenul T2 2023.

Menționăm că în luna ianuarie 2020 FNPMF a realizat mai multe hărți ale accesului cetățenilor români la serviciile de asistență medicală primară oferite de cabinetele de medicina familiei, mai exact harta localităților fără nici un medic de familie, harta localităților cu deficit de medici de familie, harta localităților cu necesar acoperit de medici de familie și harta localităților cu excedent de medici de familie. Considerăm că aceste hărți – pe care cu sprijinul Ministerului Sănătății și CNAS le putem actualiza în anul 2022 – pot informa deciziile cu privire la prioritizarea cabinetelor situate în regiuni și localități marginalizate.

Precizăm că în luna aprilie 2021 FNPMF a realizat un chestionar aplicat titularilor cabinetelor de medicina familiei privind nevoile percepute în accesarea fondurilor nerambursabile de către medicii de familie din România, chestionar care a avut peste 600 de respondenți din toate regiunile țării și ale cărui rezultate dorim să le discutăm cu reprezentanții Ministerului Sănătății.

Menționăm, de asemenea, că am transmis în luna octombrie 2021 Ministerului Sănătății şi Ministerului Dezvoltării solicitări privind date actualizate despre starea spațiilor (clădirile fostelor dispensare și policlinici) în care funcționează cabinetele medicale de medicina familiei, în baza OUG 68/2008. Am revenit cu aceste solicitări prin adresa FNPMF nr. 197/25.11.2021 transmisă Ministerului Sănătății prin intermediul poștei electronice.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie este o federaţie patronală cu caracter non-profit, apolitic si neguvernamental care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social. FNPMF reuneşte organizaţii patronale județene ale medicilor de familie și s-a constituit în anul 2009 în scopul reprezentarii, susținerii, apărării și promovării intereselor cabinetelor de medicină de familie, organizațiilor patronale asociate, în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice sau fizice, atât în plan național cât și în plan internațional, pentru creșterea competitivității acestora. Din anul 2020, FNPMF este afiliată Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel național.

Finanțare europeană pentru investiții în 3000 de cabinete de medicina familiei prin Programul Național de Redresare și Reziliență

Printre primele proiecte finanțate din PNRR, care trebuie să înceapă anul viitor și să fie deja finalizate în 2023, se numără şi renovarea şi dotarea celor 3000 de cabinete de medicina familiei!

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a solicitat în luna octombrie Ministerului Sănătății şi Ministerului Dezvoltării date privind starea spațiilor (clădirilor) în care funcționează cabinetele medicale de medicina familiei, în baza OUG 68/2008. Aşteptăm cu interes datele solicitate.

În acelaşi timp asigurăm Ministerul Sănătății că vom sprijini toate eforturile pe care le va depune pentru a finaliza la termen proiectul privind cabinetele de medicina familiei din PNRR, în măsura în care acest sprijin ne va fi solicitat.

Componenta Sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021) (https://mfe.gov.ro/pnrr/)

Back To Top