Loading....

Propunerile și observațiile FNPMF pentru proiectele CNAS de modificare Contract-cadru și norme

FNPMF participă marți, 15 februarie, între orele 10:00-13:00, la ședința de consultări organizată de CNAS și a transmis CNAS propuneri și observații scrise asupra

  • proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, forma actualizată, publicat în data de 27.01.2022 pe www.cnas.ro
  • proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, forma actualizată, publicat în data de 10.02.2022 pe www.cnas.ro

aflate în procesul de transparență decizională.

Proiectul de modificare a Contractului-cadru – observațiile FNPMF

Propunerile FNPMF asupra proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, publicat în data de 11.01.2022 pe www.cnas.ro, sunt disponibile în documentul anexat.

Transmitem în plus și următoarele puncte de vedere privind construcția Contractului-cadru. Menționăm că am transmis și în 31.08.2021 aceste propuneri, conform calendarului anunțat de CNAS în luna iulie 2021, și am așteptat invitația din partea CNAS și a Ministerului Sănătății în luna octombrie 2021 pentru dezbaterile asupra proiectului de Norme 2022 și proiectului de Contract-cadru 2023-2024. Precizăm că nu ne-au fost aduse la cunoștință nici motivele pentru care calendarul anunțat în luna iulie 2021 nu a mai fost respectat de CNAS și MS, și nici motivele pentru care CNAS deja propune modificarea HG 696/2021 în trimestrul I 2022, fiind aprobat pentru anii 2021-2022 în luna iunie 2021.

  1. Contractul actual se aseamană unui contract individual de muncă între casa de asigurări de sănătate și medicul de familie, cu o fișă a postului foarte detaliată pentru medicul de familie, un regulament de organizare și funcționare foarte stufos și o multitudine de sancțiuni unilaterale. Casa de asigurări nu are nici o sancțiune pentru nerespectarea obligației de plată a facturilor în termenul de plată menționat în contract. Medicul de familie este un liber profesionist, nu un angajat al casei de asigurări, cu program fix și normă de muncă. Contractul de furnizare servicii trebuie să reflecte relația furnizor/cabinet – plătitor/casă de asigurări, cu obligații și sancțiuni simetrice.
  2. Utilizarea inconsecventă a sintagmelor „furnizor AMP” sau „cabinet de medicina familiei” și înlocuirea lor cu sintagma „medic de familie” produce confuzii și anomalii atât în contract, alte acte normative cât și în percepția pacienților asigurați și neasigurați, dar și a publicului în general. Nu „medicul de familie” acordă toate serviciile menționate în pachete și în legislație, ci „cabinetul de medicina familiei”, cu întreaga sa echipă medicală și administrativă, în baza unui contract. Nu „medicul de familie” are venitul lunar de xx mii lei, ci „cabinetul de medicina familiei” sau „furnizorul AMP”. Alternativ, propunem folosirea sintagmei „unitate sanitară cu paturi” împreună cu sintagma „medicii din spital” sau „managerul spitalului” și sintagmei „casa de asigurari” cu „funcționarii publici” sau „directorul general”.
  3. Modalitatea actuală de stabilirea a valorii punctelor PC și PS, după ce este aprobat BASS, este nestimulativă și explică în mare parte deficitul de furnizori AMP la nivelul țării. Tarifele pentru plata PC și plata PS pe tipuri distincte de consultație (curativ, preventiv, domiciliu, vaccinare, monitorizare, tratament ș.a.) trebuie negociate periodic cu patronatele, în calitate de reprezentanți ai furnizorilor. BASS trebuie aprobat ulterior pe baza tarifelor negociate, pachetelor de servicii, numărului de asigurați și neasigurați.
  4. Nu există nici un temei legal pentru refuzul de a permite includerea în contract și în PIAS a medicului angajat fără listă proprie și pentru furnizorii AMP organizați ca SRL. Acest lucru este permis pentru furnizorii AMP organizați ca CMI. Medicul angajat sprijină activitatea furnizorului și medicilor cu listă proprie, ducând la o creștere a calității serviciilor oferite asiguraților, fără a impacta FNUASS.

ACTUALIZARE 7 februarie 2022 – proiect norme și proiect actualizat Contract-cadru și pachete servicii.

Având în vedere că răspunsul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG352/07.02.2022 la adresa FNPMF nr. 3/19.01.2022 a fost transmis de CNAS în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului ordinului nr. 1068/627/2021, și cea de a 11-a zi de la afișarea pe site a proiectului actualizat de modificare a HG 696/2021, vă informăm că vom transmite până la data de 14.02.2022 propunerile FNPMF asupra proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, publicat în data de 28.01.2022 pe www.cnas.ro.

Precizăm că ambele proiecte propuse de CNAS presupun modificări substanțiale începând cu 1 aprilie 2022 ale tipurilor de servicii din asistența medicală primară și ale modului de finanțare, fără a fundamenta impactul acestor modificări asupra bugetului asistenței medicale primare și fără a prezenta analiza realistă și strategia clar definită la nivelul CNAS pentru fundamentarea bugetului alocat asistenței medicale primare, realizată până la 31.03.2018, așa cum se arată în Decizia Curţii de Conturi a României nr. 12/V/03.11.2017 emisă de către directorul Direcţiei 2 din cadrul Departamentului V al Curţii de Conturi, pe care CNAS a avut amabilitatea să o transmită FNPMF prin adresa DG 352/07.02.2022.

Propuneri pentru modificarea Legii 95

Având în vedere proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii postată pe site-ul ministerului sănătăţii pe data de 30.12.2009, Societatea Naţională de Medicina Familiei şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a trimis propuneri pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006.

Documentul poate fi descărcat mai jos.

Back To Top