Loading....

Observațiile FNPMF pentru Ghidul beneficiarului – investiția I1.1 PNRR

Având în vedere afișarea în consultare publică a Ghidului beneficiarului pentru selectarea listei predefinită a celor 2250 de cabinete de medici de familie din regiuni sau zone marginalizate și a 750 de cabinete de medici de familie printrun apel necompetitiv, cod apel: MS-0001, PNRR, Componenta 12, Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, Federația Național- a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis Ministerului Sănătății următoarele observații:

2.4 Componentele unui proiect – Se pot finanța proiecte care conțin doar componenta de renovări de spațiu, componenta de echipamente sau ambele componente.

Alte proiecte cu finanțare europeană conțin în mod obligatoriu și achiziție de echipamente, nu exclusiv renovări de spațiu. Vă rugăm să confirmați că nu este o eroare de redactare a ghidului și vor fi acceptate și proiecte care conțin exclusiv componenta de renovare.

2.4. Componentele unui proiect

„Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.260 lei echivalentul a 45.150 euro;

Vă rugăm precizați:

  1. Cum poate medicul de familie să se asigure că nu depășește suma de 45.150 Euro având în vedere că în Anexa 2 – Lista echipamentelor nu sunt precizate prețuri, nici măcar sume orientative.
  2. Dacă suma totală necesară pentru achiziția listei de echipamente pentru cele 2250 de cabinete va fi mai mică decât suma totală alocată, ce se va întâmpla cu suma neutilizată? Propunem creșterea numărului de cabinete beneficiare (având în vedere că în PNRR sunt prevăzute cel puțin 3000 de cabinete), transferul sumei către componenta renovare sau transferul sumei către apelul 5.2. I.1.1.b – Apel necompetitiv.

3.2. Perioada de implementare

Termenul limită până la care se pot implementa proiectele este: 15 iunie 2023.

3.3.2. „Componenta Renovare”

Cheltuielile eligibile trebuie să fie efectuate în perioada de eligibilitate, respectiv între data la care aplicantul/beneficiarul semnează contractul de finanțare și 15 mai 2023.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

-să fie efectuată și plătită de la data la care solicitantul depune oferta pentru finanțare la ME și nu mai târziu de 30 iunie 2023;

4.3. Termene

Data limită de implementare a proiectelor: 30 iunie 2023.

Vă rugăm să corelați termenele menționate în ghid.

3.3. Cheltuieli eligibile

3.3.1. „Componenta echipamente”

Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa 2 – Listă echipamente/dotări pentru cabinete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat.

Notă: în cadrul acestei componente, beneficiarul nu va primi o alocare financiară sub formă de grant de investiții ci echipamentele/dotările fizice ca urmare a achiziției centralizată realizată de Ministerul Sănătății și livrate în conformitate cu solicitarea beneficiarului.

Vă rugăm să precizați:

  1. Când va fi disponibilă forma finală a Anexei 2 – Listă echipamente/dotări, care va conține și caracteristicile echipamentelor, având în vedere diversitatea importantă a produselor existente pe piața de profil și diferențele de calitate? Medicii de familie trebuie să știe ce pot alege sau să poată preciza în cerere caracteristicile dorite pentru echipamente, în funcție de nevoile locale și/sau regionale, precum și să aibă la dispoziție informațiile privind perioada de garanție extinsă, mentenanță, disponibilitatea consumabilelor pentru minimum 3 ani de la momentul livrării. Numeroase firme existente pe piața românească oferă produse din afara spațiului european pentru care nu asigură mentenanță și consumabile.
  2. Cine va asigura și achita livrarea echipamentelor la cabinetul medical? Având în vedere dimensiunile și condițiile speciale de transport pentru unele echipamente fragile (ecograf cu 3 sonde, frigider vaccin, mobilier, scaun recoltare), nu este oportună preluarea de către medicul de familie a echipamentelor de la spațiile de depozitare ale Direcțiilor de Sănătate Publică, dacă furnizorii de echipamente livrează doar până la DSP echipamentele conform contractului de achiziție centralizată realizată de Ministerul Sănătății, așa cum s-a întâmplat cu echipamentele IT achiziționate de Ministerul Sănătății în anul 2008.
  3. Caietul de sarcini pentru achiziția centralizată trebuie să conțină pentru echipamente medicale și obligația furnizorului de echipamente să asigure punerea în funcțiune la sediul cabinetului, instruirea personalului medical, asigurarea mentenanței și a consumabilelor pentru o perioadă minimă de 3 ani, garanție extinsă, disponibilitatea manualului de utilizare în limba română. Nimeni nu își mai dorește achiziții de echipamente care să nu poată fi folosite din motive care nu depind de personalul medical.
  4. Cum va fi realizat transferul de gestiune/proprietate pentru echipamente între Ministerul Sănătății ca unitate care realizează achiziția și cabinetul medical ca beneficiar final al achiziției, având în vedere problemele cunoscute existente cu echipamentele IT aflate în comodat de 14 ani și încă pe inventarul Direcțiilor de Sănătate Publică. Propunem ca echipamentele să fie transferate în proprietatea cabinetelor medicale.

4.1. Dosarul de finanțare

Dosarele de finanțare în cadrul acestei Investiții se încarcă pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

Precizăm că platforma funcționează, permite deja crearea conturilor și completarea datelor persoanelor fizice, înregistrarea certificatului digital, dar apare o eroare la verificarea CUI când se încearcă înregistrarea unei persoane juridice. Propunem existența unui număr de call-center și unei adrese de e-mail pentru problemele tehnice ale platformei. De asemenea, precizăm că pentru Ministerul Sănătății nu există o adresă de contact în rubrica Contact a platformei.

4.1. Dosarul de finanțare

Notă: beneficiarii preselectați în cadrul I.1.1.a au termen 30 de zile de la primirea înștiințării pentru a încărca Dosarul de finanțare pe platformă, astfel vor fi înștiințați următorii beneficiari de pe lista de rezervă.

Dosarul de finanțare include următoarele documente (semnate digital):

Devizul de lucrări și oferta aferentă acestuia care a stat la baza fundamentării bugetului.

Având în vedere lansarea apelului în luna iulie, criteriul “primul venit, primul servit” pentru apelul necompetitiv, și solicitarea devizului de lucrări pentru componenta renovare, propunem extinderea termenelor la 60 de zile pentru ca perioada concediilor de odihnă din sectorul de construcții să nu afecteze posibilitatea cabinetelor medicale de a obține devizul de lucrări și oferta aferentă acestuia.

5.2. I.1.1.b – Apel necompetitiv

5.2.2. Evaluarea

5.2.3. Selecția beneficiarilor

Vă rugăm să precizați:

  1. Având în vedere criteriul „primul venit, primul servit”, existența grilei de evaluare/verificare și existența unei Comisii de selecție, apelul este de tip competitiv sau necompetitiv?
  2. Pentru asigurarea transparenței, din Comisia de selecție vor face parte și reprezentanți ai Colegiului Medicilor din România?
Back To Top